Currency Strength Giraia 28 pairs TRO MODIFIED.mq4